POLÍTICA DE PRIVACIDADE
PREVINEM S.L. está especialmente sensibilizada na protección de datos de carácter persoal dos Usuarios dos servizos do sitio web www.previnem.com. Mediante a presente Política de Privacidade (ou Política de Protección de Datos).
PREVINEM S.L. informa os USUARIOS do sitio web dos usos aos que se someten os datos de carácter persoal que se solicitan no sitio web, co fin de que decidan, libre e voluntariamente, se desexan facilitar a información solicitada.
PREVINEM S.L. se reserva a facultade de modificar esta Política co obxecto de adaptala a novidades lexislativas, criterios xurisprudenciais, prácticas do sector, ou intereses da entidade. Calquera modificación na mesma será anunciada coa debida antelación, #a fin de que teñan os Usuarios perfecto coñecemento do seu contido.
RESPONSABLE O Responsable do Tratamento dos datos de carácter persoal é:

PREVINEM S.L., con domicilio social  en Est. de Castela 740, 4º esq, C.P.: 15570 Narón (A Coruña), con número de C.I.F.: B-70395637. Correo electrónico de contacto info@previnem.com.

FINALIDADE DO TRATAMENTO
A finalidade da recollida e tratamento dos datos persoais a través dos distintos formularios postos ao dispor dos Usuarios na web, é segundo o caso concreto, para posibilitarlle a participación nos procesos de selección de persoal organizados por PREVINEM S.L.; ou para poñerse en contacto connosco e envío de información comercial.

PRAZO DE CONSERVACIÓN
Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o prazo correspondente para cumprir coas obrigacións legais.

LEXITIMACIÓN
PREVINEM S.L. está lexitimado ao tratamento de datos persoais, en base ao consentimento outorgado polo interesado mediante a firma ou aceptación dos pertinentes formularios, para un ou varios fins específicos, tal e como recolle o artigo 6.1. a) do Regulamento Xeral de Protección de Datos Persoais.

EXACTITUDE DOS DATOS
Doutra banda, co fin de que os datos obrantes nos nosos ficheiros, informáticos e/ou en papel, sempre correspondan á realidade, trataranse de manter actualizados. De maneira que, para estes efectos, o Usuario deberá realizar os cambios, directamente, cando así estea habilitado ou comunicándose, por medio fidedigno, a PREVINEM S.L.

DESTINATARIOS
Os datos persoais non serán cedidos ou comunicados a terceiros, salvo nos supostos necesarios para o desenvolvemento, control e cumprimento das finalidades expresadas, nos supostos previstos segundo Lei.

DEREITOS DOS USUARIOS
Con todo, o interesado dos datos persoais en todo caso poderá exercitar os dereitos que lle asisten, de acordo co Regulamento Xeral de Protección de Datos, e que son:

Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado,
Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión,
Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento,
Dereito a opoñerse ao tratamento,
Dereito á portabilidad dos datos.

O interesado poderá exercitar tales dereitos mediante solicitude acompañada dunha fotocopia do seu D. N.I, e na que especificará cal destes dereitos solicita sexa satisfeito, remitida á dirección: PREVINEM S.L., con domicilio social para estes efectos en Est. de Castela 740, 4º esq, C. P.: 15570 Narón (A Coruña), con número de C.I.F.: B-70395637. Correo electrónico de contacto info@previnem.com.

En caso de considerar vulnerado o seu dereito á protección de datos persoais, poderá interpoñer unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Finalmente infórmase que PREVINEM S.L. adoptará no seu sistema de información as medidas técnicas e organizativas adecuadas, dando cumprimento ao principio de responsabilidade proactiva, a fin de garantir a seguridade e confidencialidade dos datos almacenados, evitando así, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado; tendo en conta o estado da técnica, os custos de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como riscos de probabilidade e gravidade variables asociadas a cada un dos tratamentos.

Se ten algunha pregunta sobre esta Política de Privacidade, rogamos que se poña en contacto connosco enviando un email a info@previnem.com.